Echte italiaanse pizza's bij u op locatie
Logo Pizza Pazza Spakenburg

Algemene voorwaarden Pizza-Pazza.nl

Algemene voorwaarden Pizza Pizza

Pizza Pazza stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

A. Definities

1. Pizza Pazza: de gebruiker van deze algemene voorwaarden met KvK nr. 86944525.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Pizza Pazza opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Pizza Pazza en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Pizza Pazza.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Pizza Pazza.
6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Toepasselijkheid

1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Pizza Pazza aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Pizza Pazza. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Pizza Pazza verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging

1. Een offerte van Pizza Pazza is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Pizza Pazza anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Pizza Pazza en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Pizza Pazza onmogelijk wordt.  Pizza Pazza isdan niet schadeplichtig.
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Pizza Pazza onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. Als Pizza Pazza Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5.Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Pizza Pazza maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Pizza Pazza die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Pizza Pazza bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Identiteit

1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Pizza Pazza een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Pizza Pazza verstrekken.
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten

1. De prijzen van Pizza Pazza zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. Pizza Pazza offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.
3. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Pizza Pazza de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
4. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan Pizza Pazza
5. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Pizza Pazza.
6. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Pizza Pazza tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

F. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Door Pizza Pazza aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Pizza Pazza en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door Pizza Pazza ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Pizza Pazza zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.3 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Pizza Pazza vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:

  1. binnen 7 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
  2. binnen 14 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 75%;
  3. binnen 21 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 60%;
  4. binnen 28 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 50%;
  5. binnen 35 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 40%;
  6. binnen 42 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%.

Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.

3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Pizza Pazza de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
4. Wanneer de overheid op basis van adviezen van het RIVM besluit dat bijeenkomsten voor groepen niet is toegestaan dan is het te allen tijde mogelijk kosteloos te annuleren.
5. Slechte weersomstandigheden zijn geen geldige reden voor annulering.

H. Klachten

1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Pizza Pazza melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Pizza Pazza melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Pizza Pazza melden.
5. Pizza Pazza zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Pizza Pazza niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

I. Aansprakelijkheid/overmacht

1. Pizza Pazza is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
2. Pizza Pazza is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder valt ook het niet juist of niet volledig doorgeven van de situatie op locatie waardoor het opbouwen of afbreken langer duurt dan van te voren opgegeven. Het eventueel later starten van de catering kan hiervan een gevolg zijn waarvoor Pizza Pazza niet aansprakelijk gehouden kan worden.
3. Pizza Pazza is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Pizza Pazza.
4. Pizza Pazza is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Pizza Pazza voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
6. Elke aansprakelijkheid van Pizza Pazza is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Pizza Pazza vergoedt. 
17. Pizza Pazza is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, onvoorziene oponthoud onderweg door files of uitvallen van voertuig etc.

J. Einde Overeenkomst

1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.3 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F.
2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.